Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Hammaslääkärit – Helsingforsregionens Tandläkare ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingin ja sen lähiympäristön hammaslääkäreiden yhdyssiteenä, valvoa ja edistää heidän yhteiskunnallisia ja yleisiä palkkauksellisia etujaan, edistää heidän ammattitaitoaan sekä kehittää ja vaalia heidän yhteisiä harrastuksiaan.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa tarkoitusperiään edistävää julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, edustaa jäsenistöään suhteessa muihin järjestöihin sekä ryhtyy muihinkin vastaavanlaatuisiin jäsenistönsä yleisten etujen valvomista ja yhteisten pyrkimysten edistämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna asianmukaisella luvalla toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tarkoitusperiään edistävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

5 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä Helsingissä tai sen lähiympäristössä vakinaisesti toimiva tai asuva hammaslääkäri, joka on Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands Tandläkarförbund r.y:n jäsen.

6 § Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.

7 § Yhdistyksen piirissä voi toimia sen jäsenten muodostamia rekisteröimättömiä toimialakohtaisia jaoksia, joiden perustamisen ja säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy.

8 § Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa 7-jäseninen hallitus, joka valitaan yhdistyksen jäsenten keskuudesta syyskokouksessa yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Yleensä vältettäköön valitsemasta samaa henkilöä hallituksen enempää kuin kolmeksi perättäiseksi toimintakaudeksi. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, suomenkielinen sihteeri, ruotsinkielinen sihteeri, taloudenhoitaja sekä kaksi varsinaista jäsentä.

9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä ja kutsu on kaikille lähetetty. Hallituksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 § Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain ja näiden sääntöjen erityisten määräysten lisäksi:

  – tehdä aloitteita toimenpiteiksi asioissa, jotka 2 §:n mukaan kuuluvat yhdistykselle;

  – hoitaa yhdistyksen varoja; ja

  – valmistella jäsenten sille kirjallisesti esittämät asiat, jotka on tarkoituksena käsitellä yhdistyksen kokouksissa.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jommankumman sihteerin tai hallituksen siihen määräämän muun yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

12 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä päätetyt tilit, pöytäkirjat ja toimintakertomus tilintarkastajille helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat oman lausontojen ohella hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

13 § Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marras-joulukuussa yhdistyksen hallituksen määrääminä päivinä. Yhdistyksen kevätkokouksessa, jonka puheenjohtaja avaa, käsitellään seuraavat asiat:

  1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan­tarkastajaa.

  2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  3) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.

  4) Esitetään edellisen toimintakauden tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.

  5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimintakaudeltaan.

  6) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan­tarkastajaa.

  2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  3) Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma.

  4) Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta ja sen perimistavasta.

  5) Vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimintavuoden tulo- ja meno­arvio.

  6) Valitaan hallituksen puheenjohtajat, sihteerit, taloudenhoitaja ja jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi § 8:n mukaisesti.

  7) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.

  8) Valitaan kolmejäseninen seuraavan vuoden vaaleja valmisteleva vaalitoimi­kunta, jonka jäsenet eivät saa kuulua hallitukseen.

  9) Valitaan yhdistyksen edustajat muihin mahdollisiin toimikuntiin ja tehtäviin.

  10) Päätetään kokouskutsujen tiedoksisaattamisesta näitten sääntöjen 14 §:n mukaisesti.

  11) Käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat.

14 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu, jossa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat on julkaistava Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenlehdessä Suomen Hammaslääkärilehti – Finlands Tandläkartidning, vähintään viikkoa ennen kokousta. Lisäksi voidaan lähettää kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle jäsenluettelon merkityllä osoitteella. Yhdistyksen kokouksia pidetään syyskokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti tai muulloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään kahdeskymmenes osa (1/20) yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa erityistä asiaa varten.

15 § Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, on hänen tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään 15 päivää ennen kokousta.

16 § Yhdistyksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa.

17 § Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on toiminut yhdistyksen jäsenten etujen vastaisesti, käyttäytynyt epäkollegiaalisesti tai laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus asianomaista kuultuaan. Jäsenellä on kuitenkin oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä tästä päätöksestä kirjallinen valitus yhdistyksen kokoukselle toimittamalla se yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle.

18 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta annettu vähintään 3/4 annetuista äänistä.

19 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Asia on mainittava kokouskutsussa. Mikäli yhdistys päätetään purkaa, on asiaa koskevan ehdotuksen saavutettava vähintään 3/4 enemmistön annetuista äänistä.

20 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, käytetään sen varat yhdistyksen kokouksen määräämällä yhdistyksen tarkoitusta parhaiten edistävällä tavalla tai luovutetaan ne Suomen Hammaslääkäriliitto – Finlands Tandläkarförbund r.y:lle.

21 § Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.